V případě nepřítomnosti dítěte ve škole prosím o neprodlené doplnění zápisů z přírodovědy, vlastivědy a geometrie.

Pokud dítě chybí 1 den, nebo jen část dne, prosím o neprodledné doplnění zadaných domácích úkolů.
Při delší nepřítomnosti se s dětmi na dopsání úkolů budu domlouvat individuálně. Domácí úkoly zadávám dle aktuální potřeby něco procvičit, což se dětí, které nejsou v danou chvíli ve škole, nemusí týkat.
Po návratu do školy obvykle zjišťuji, zda dané učivo zvládá a do jaké míry, a podle toho některé úkoly doplňujeme. Není tedy nutné dopsat všecny úkoly, jen ty, které jsou pro dítě v tu chvíli přínostné/potřebné.
Úkoly, které by si děti měly určitě doplnit, označuji v tabulce černě. Jedná se zejména o učivo, které je nutné procvičovat neustále.
Ostatní úkoly (v tabulce označené šedě) berte jako doporučené, vhodné k zišťování toho, do jaké míry dítě učivo zvládá. Můžete je provádět ústně.

Další úkoly k procvičování i vysvětlení učiva najdete v záložce Za školou nebo v našich učebnicích.

19. týden (30. 4. - 4. 5.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Skladba
  - určit skladební dvojice, určit člen řídící a závislý
  - rozlišit podmětnou a přísudkovou část věty
  Slovesa   - časovat slovesa ve způsobu rozkazovacím a podmiňovacím   PS str. 6 / cv. 16
  PS str. 7 / cv. 22

  Zájmena   - bezpečně rozlišit zájmena v textu
  - přiřadit konkrétní zájmena k jejich druhu
  Pravopis   - doplnit koncovky v příčestí minulém na základě shody přísudku s podmětem
  - používat správná pravidla pravopisu při doplňování i/y v kořeni a koncovkách
  - správně odůvodňovat známé pravopisné jevy
  PS str. 7 / cv. 23
  PS str. 8 / cv. 24, 26
  PS str. 6 / cv. 17, 18
  Sloh   - při práci ve skupině připravit část scénáře k pohádce Červená Karkulka 2
  M    Celá čísla
  - správně zapsat čísla kladná a záporná
  - čísla kladná a záporná najít na číselné ose
  - s pomocí číselné osy hledat řešení jednoduchých příkladů na sčítání a odčítání
  - najít odraz celých čísel v realitě
  
  Desetinná čísla   - písemně sečíst desetinná čísla, odhadnout výsledek
  - porovnat desetinná čísla
  - využít možnost převodu desetinných čísel na desetinný zlomek k porovnávání zlomků
  Konstrukční úlohy
  - sestrojit geometrické útvary podle zadání
  - umět přečíst matematické symboly pro kolmice, rovnoběžky, náleží a nenáleží
  - při konstrukci trojúhelníka ověřit možnost sestrojení pomocí trojúhelníkové nerovnosti
  - najít a označit pravý úhel
  - vypočítat / změřit průměr kružnice z daného poloměru
  - rýsovat přesně a úhledně (lehce, jednotažně, pečlivě)
 

18. týden (23. 4. - 27. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Podstatná jména
  - vyjmenovat a správně určit mluvnické kategorie a vzory 
  Slovesa   - časovat sloveso ve způsobu rozkazovacím a podmiňovacím
  - časovat sloveso být ve způsobu podmiňovacím 
  PS str. 5 / cv. 13
  PS str. 6 / cv. 14, 15
  PS str. 7 / cv. 20, 21

  Sloh   - při práci ve skupině připravit část scénáře k pohádce Červená Karkulka 1
  M    Desetinné číslo    - vytvořit a vyřešit slovní úlohy s desetinnými čísly   
  Početní operace   - mít zautomatizované písemné početní operace   UČ str. 49 / cv. 13
        (1. řádek + ZK)
  Geometrické útvary   - orientovat se v pojmech vrchol, strana, hrana, stěna, plášť
  - rozlišit a popsat tělesa
 

17. týden (23. 4. - 27. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Významy slov   - bezpečně rozlišit a tvořit slova nadřazená, podřazená a souřadná,
                                             slova protikladná a souznačná,
                                             slova bez citového zabarvení a slova citově zabarvená
  Podstatná jména   - vyjmenovat a správně určit mluvnické kategorie a vzory
  Slovesa   - vyjmenovat a správně určit mluvnické kategorie
  - rozlišit a utvořit slovesa v rozkazovacím způsobu
  - rozlišit sloveso ve tvaru jednoduchém / složeném, určitém / neurčitém
  - rozlišit zvratné sloveso 
  Skladba   - sestavit větný vzorec, podle daného větného vzorce vytvořit souvětí
  - rozlišit větu holou a rozvitou
  Práce s textem   - prezentovat informace z textu formou vyprávění, přebásnění, rozhovoru nebo ilustrace
  M    Desetinné číslo    - písmně sečíst 2-3 desetinná čísla   UČ str. 48/cv. 2, 3
  UČ str. 48/cv. 5
  UČ str. 49/cv. 6
  Převody jednotek   - použít základní převodní vztahy jednotek času, objemu, hmotnosti a délky
  - převádět přes dva měnitele 
  Početní operace   - aplikovat pravidla asociativnosti při počítání s výhodou
  - seřadit početní operace podle jejich přednosti, správně počítat se závorkami
 
  Konstrukční úlohy   - rýsovat dle zadání
  - rozlišit geometrické znaky pro kolmost, rovnoběžnost, náleží, nenáleží, polopřímka
 

16. týden (16. 4. - 20. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Skladba   - rozlišit skladební dvojice
  - rozvinout větu přidáním dalších slov
  - rozlišit větu holou a rozvitou
  Slovní zásoba   - rozlišit a tvořit slova nadřazená, podřazená a souřadná,
                             slova protikladná a souznačná,
                             slova bez citového zabarvení a slova citově zabarvená
  M    Slovní úlohy   - sestavit jednoduchou slovní úlohu, navrhnout její řešení a správně ji vyřešit   
  Konstrukční úlohy   - na základě trojúhelníkové nerovnosti zjistit, zda lze trojúhelník sestrojit
  - narýsovat trojúhelník podle zadání
 
  Typy trojúhelníků   - rozlišit trojúhelník různostranný, rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý  
  Obvody a obsahy   - správně vypočítat obvod trojúhelníku s použitím správných jednotek  

14. týden (3. 4. - 6. 4.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Přídavná jména   - vyhledat přídavná jména v textu
  - odvozovat přídavná jména od podstatných jmen
  - tvořit vhodné dvojice přídavných jmen a podstatných jmen
  - určit mluvnické kategorie příd. jmen (rod, číslo, pád) podle příslušného podst. jména
  Slovní druhy   - správně definovat slovní druh
  - na základě definice slovní druh rozpoznat ve větě
  Skladba   - ve větě vyhledat podmět a přísudek, označit základní skladební dvojici
  - rozlišit větu jednoduchou a souvětí
  - napsat správně vzorec souvětí
  Pravopis   - použít známá pravidla pravopisu i/y, ě/je, předpon s-/z-/vz, předložek s(e)/z(e)
  - práce s chybou
  Práce s textem   - prezentovat informace z textu formou vyprávění, přebásnění nebo ilustrace
  Sloh   - psat vymyšlené strašidlo  
  M    Zlomky   - sčítat, odčítat a porovnat zlomky (opakování)   
  Početní operace   - použít správný algoritmus početních operací (automatizace postupů)
  Převody jednotek   - na základě základních převodních vztahů převádět jednotky přes dva měnitele
  Konstrukce   - rýsovat podle zadání (přesnost)  
  Geometrické útvary   - orientovat se v pojmech kružnice (poloměr, průměr, střed), pravoúhlý trojúhelník  
  Obvody a obsahy   - správně popsat postup výpočtu obvodů a obsahů rovinných útvarů
  - rozpoznat, kdy jde ve slovní úloze o výpočet obvodu, nebo obsahu
  - vytvořit slovní úlohu pro výpočet obvodu nebo obsahu
 

13. týden (26. 3. - 28. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Zájmena   - skloňovat zájmena ty
  
- pravopis zájmen mně/mě/mnes sebou/sebou
  - rozlišit druhy zájmen
  Číslovky   - rozlišit druhy číslovek
  Pravopis   - použít správná pravidla pravopisu i/yě/je, předpon s-/z-/vz-, předložek s(e)/z(e)
  Čtení a LV   - rozlišit pojmy rým, verš
  - najít rým k daným slovům, doplnit celý verš 
  M    Desetinná čísla   - převést desetinné číslo s desetinami/setinami na zlomek a naopak   
  Početní operace   - použít správný algoritmus početních operací (automatizace postupů)
  Převody jednotek   - na základě základních převodních vztahů převádět jednotky přes dva měnitele
  Konstrukční úlohy   - narýsovat rovinné geometrické útvary, správně je označit  
  Obvody a obsahy   - rozpoznat, kdy jde ve slovní úloze o výpočet obvodu, nebo obsahu
  - správně vypočítat
 

12. týden (19. 3. - 23. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Zájmena   - používat vhodné tvary zájmen v rámci vět
  - převést zájmena do základního tvaru (1. p.)
  Číslovky   - vyjmenovat druhy číslovek
  - vysvětlit rozdíl mezi číslovkami určitými a neurčitými
  - pomocí otázek rozdělit číslovky na základní, řadové, druhové, násobné
  Slova spisovná-nespisovná   - rozlišit v textu nespisovné tvary slov / slova nespisovná
  - identifikovat situace, v nichž se uplatňuje nespisovaná slovní zásoba
  - posoudit funkci nespisovné slovní zásoby
  Pravopis   - použít známá pravidla pravopisu při doplňování i/y
  M    Desetinná čísla   - vyjmenovat řády v desetinném čísle (desetiny, setiny)
  - zaokrouhlit desetinné číslo na jednotky
  
  Početní operace   - použít správný algoritmus početních operací (automatizace postupů)
  Převody jednotek   - vyjmenovat jednotky délky, objemu, hmotnosti a času
  - znát základní převodní vztahy
  - na základě základních převodních vztahů převádět jednotky přes dva měnitele
  Tělesa   - rozpoznat základní tělesa (opakování)  
  Obvody a obsahy   - správně popsat postup výpočtu obvodů a obsahů rovinných útvarů
  - rozpoznat, kdy jde ve slovní úloze o výpočet obvodu, nebo obsahu
  - vytvořit slovní úlohu pro výpočet obvodu nebo obsahu
 

11. týden (12. 3. - 15. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Zájmena   - na základě funkce jednotlivých druhů k nim přiřazovat příklady zájmen
  - používat vhodné tvary zájmen v rámci vět  
  Slovní druhy   - správně definovat jednotlivé slovní druhy, definici použít při přiřazování slov
  - rozlišit přivlasňovací přídavné jméno a zájmeno
  - rozlišit spojku a vztažné zájmeno ve větě
  Pravopis   - použít známá pravidla pravopisu při doplňování i/y   UČ str. 91/cv. 6
  M    Desetinná čísla   - vytvořit si konkrétní představu o desetinném čísle (představit si daný počet)
  - desetinné číslo správně přečíst a zapsat
  - znázornit desetinná čísla na číselné ose
  - porovnat desetinná čísla
  - pochopit vztah mezi desetinným číslem a smíšeným desetinným zlomkem
  
  Početní operace   - použít správný algoritmus početních operací (automatizace postupů)
  Tělesa   - rozpoznat základní tělesa (jehlan, kužel, koule)
  - najít je v reálném světě
 

10. týden (5. 3. - 9. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Zájmena   - vyjmenovat druhy zájmen
  - vysvětlit funkci různých druhů zájmen
  - na základě této funkce přiřazovat příklady zájmen v základním tvaru k druhům
  PS st. 25 a 26
  Přídavná jména   - procvičovat skloňování přídavných jmen
  - procvičovat doplňování koncovek, přiřazování k vzorům a druhům
  PS str. 20 / cv. 7-9
        str. 21
  Pravopis   - procvičovat aplikaci známých pravidel pravopisu   UČ str. 78 / cv. 1a)
  M    Číselný obor > 1 000 000   - pojmenovat řády v čísle > 1 000 000
  - zapsat číslo s daným počtem řádků
  - napsat správně pod sebou totožné řády při pamětném + a -
  PS 1 str. 9 /cv. 23
  UČ str. 20 a str. 26
  Tělesa   - rozpoznat základní tělesa (krychle, kvádr, válec)
  - určit, z jakých rovinných obrazců se tato tělesa skládají
  - najít je v reálném světě
 

9. týden (26. 2. - 2. 3.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Slovesa   - časovat slovesa v čase přítomném
  - aplikovat pravidlo o psaní i v koncovkách sloves v přítomném tvaru
  Pravopis   - rozlišit a správně aplikovat pravidlo pravopisu i ve cvičení s více pravopisnými jevy:
     koncovky podstatných a přídavných jmen (vzory),
     koncovky příčestí minulého (shoda přísudku s podmětem),
     koncovky přítomného tvaru sloves,
     i/y v základech slov (předpony, vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná)
  - rozlišit rozdíl mezi slovem vyjmenovaných (v jiném než základním tvaru) a příbuzným
  UČ str. 83/cv 6 a)  
  Práce s textem   - rozvíjeli jsme kritické myšlení při práci s informacemi
  - možnosti ověřování pravdivosti informací 
  M    Početní operace   - procvičovat a automatizovat algoritmy početních operací (písemných i pamětných)

  UČ str. 16/cv. 10
         str. 21/cv. 8
  Slovní úlohy   - pochopit a vyřešit různé typy slovních úloh   UČ str. 10/ cv. 4-6, 8
         str. 11/cv. 2

         str. 12/cv. 3
         str. 21/cv. 7, 8
  Číselný obor > 1 000 000    - správně přečíst a zapsat číslo > 1 000 000
  - porovnat tato čísla
  - zaokrouhlit je (při zaokrouhlování používat znak zaokrouhlení)
  UČ str. 21/ cv. 3
  Převody jednotek   - používat základní převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času při řevádění
  - zvládat převody mezi jedním a dvěma nejbližšími měniteli (např. cm na m
  Střed úsečky   - narýsovat střed úsečky pomocí kružítka
  - zapsat, z jakých částí se skládá úsečka po rozdělení na poloviny, a zápis správně přečíst
     (IASI + ISBI = IABI)
 

8. týden (19. 2. - 23. 2.)

  Předmět   Učivo   Co by měly děti umět   Doporučená cvičení 
  ČJ   Slovní druhy   - definovat slovní druh
  - přiřadit slova ke slovnímu druhu na základě definice
  UČ str. 91/cv. 4
  Slovesa   - poznat slovesa v textu
  - rozlišit tvary sloves (tvar jednoduchý-složený, tvar určitý-neurčitý=infinitiv)
  - obměňovat tvary sloves podle zadání
  - určit mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, způsob, čas)
  - upravit slovesa podle zadaných mluvnických kategorií
  - rozlišit zvratná slovesa
  PS str. 25-26
  Přídavná jména   - určit vzor a druh
  - doplnit koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých
  UČ str. 71-74
  Pravopis   - rozlišit a správně aplikovat pravidlo pravopisu i ve cvičení s více pravopisnými jevy: 
     koncovky podstatných a přídavných jmen (vzory),
     koncovky příčestí minulého (shoda přísudku s podmětem),
     i/y v základech slov (předpony, vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná)
  - rozlišit rozdíl mezi slovem vyjmenovaných (v jiném než základním tvaru) a příbuzným
  UČ str. 74/cv. 6)
  M    Početní operace   - automatizovat algoritmy početních operací (písemných i pamětných)
  - stanovit pořadí početních operací ve složených příkladech (počítání s předností)
  UČ str. 7-9
  Slovní úlohy   - pochopit, správně formálně zapsat a vypočítat slovní úlohu s více početními operacemi
    (v rámci samostatné práce jsme se zaměřili na individuální rozvoj mat. kompetencí dětí,
    zejména správnost řešení, práci s chybou, zvýšení rychlosti a samostatnosti při práci)
 
  Zlomky   - vypočítat více částí z jednoho celku (např. 3/4 ze 120 = ___)  
  Převody jednotek   - zvládat základní převodní vztahy jednotek délky, hmotnosti, objemu a času  
  Osová souměrnost   - rozlišit osově souměrné útvary
  - najít osu souměrnosti v osově souměrném útvaru
  - dokreslit chybějící polovinu osově souměrného útvaru
 

 

 Dnes je 23. 04. 2024 | Svátek má: Vojtěch | Počasí v Přerově: 8.2 °C | Počasí zítra: 7.77 °C